Munisípiu Oe-cusse

 

Oe-cusse hanesan Munisípiu enclave: lokáliza iha parte osidentál iha ilha Timor. Rai ne'e besik lo'os fronteira Teritoria Indonézia, ne’ebé  mak iha tasi-ibun so uniku Munisípiu ne'e mak iha fronteira iha Timor-Leste. Pante Makasar mak hanesan kapital ba Oe-cusse, iha tempu Portuguese mós kuiñesidu ho Vila Taveiro. Tuir dekretu lei numerú 3/2014, Oe-cusse dezignadu tiha ona hanesan Zona Ekonomia Espesiál no sei halo hela prosesu ba dezenvolvimentu infra-estrutura.

Oe-cusse hanesan fatin istoriku importante ida iha nasaun ne'e, Portuguese sira to'o iha reijiaun ne'e sentúri lima liu-ba. Monumentu Lifau marka fatin ne'e Portuguese sira primeira vez mai, sira lori Reliziaun Katoliku. Agor dadaun, dezenvolvimentu EBC aumenta signifikante iha área hanesan alojamentu, restaurantes, no artezanatu, rezultadu ema barak visita Oe-cusse wainhira Oe-cusse transforma ona ba Zona Espesiál Ekónomia.

 

 
Aileu | Ainaro | Baucau | Bobonaro | Dili | Ermera | Lautem | Liquisa | Manatuto | Manufahi | Oe-cusse | Suai | Viqueque