Munisípiu Manufahi

 

Manufahi lokáliza iha costa súl Timor-Leste. Munisípiu ne'e fahe fronteira ho Manatuto parte Lorosa'e, Aileu ba parte norte no Ainaro. Manufahi kuiñesidu ho naran Same durante iha era Portuguese. Munisípiu ne'e iha potensiál ba la'o-ain ká trekking no sa'e-foho hanesan Foho Kablaki mós situada iha ne'e no iha paisajen ne’ebé mak furak hodi haree ba foho no foho-ki'ik sira, partikulár bainhira iha tempu udan.

Em Jenerál, dezenvolvimentu EBC sei iha limitasaun. Maioria impreza EBC halo sira nia operasaun  iha área alojamentu sira no akomodasaun, nomós fa'an no produsaun artezanatu.

   

 

 
Aileu | Ainaro | Baucau | Bobonaro | Dili | Ermera | Lautem | Liquisa | Manatuto | Manufahi | Oe-cusse | Suai | Viqueque